★★★★★ Москвич / Moskvich 407 v1.0


  ★★★★★ Land Rover Defender 90 v1.0


  ★★★★★ Chevy Pickup AMT 1951 v1.0


  ★★★★★ LUAZ 968-M v1


  ★★★★★ GMC C4500 6x6 v1.2


  ★★★★★ SID Jeep Cherokee XJ v1


  ★★★★★ Oka VAZ-1111 v1.1


  ★★★★★ GMC C4500 6x6 v1


  ★★★★★ Hummer H2 SUT 6x6


  ★★★★★ Hummer h2 v1