★★★★★ VALLI DEL DELTA V1.3


  ★★★★★ ON THE HILLS V1.2.0.0


  ★★★★★ LA VALLEE SAVOYARDE V1.0


  ★★★★★ KRONE HECKGEWICHT V1.0.0.0


  ★★★★★ RENAULT ARES 550 RZ V1.1.0.0


  ★★★★★ NEW HOLLAND TG SERIES V1.0


  ★★★★★ CASE MAXXUM 190 V2.0


  ★★★★★ GORALE V5.0.3.0


  ★★★★★ ANNABURGER HTS 22.79 BASE TRANSPORTER V1.0.1.0


  ★★★★★ AMKODOR TO18 V1.1