★★★★★ SX 210 Twinstar HKL V1.0.0.0


  ★★★★★ TATRA PHOENIX AR TRUCK V1.0.0.0


  ★★★★★ KRAZ 63221 V1.0.0.0


  ★★★★★ MAZ 504 AND MODULES V1.0


  ★★★★★ MAN TGS 18.440 Pack V2.2.0.0


  ★★★★★ GAZON NEXT PACK V1.1


  ★★★★★ KAMAZ 45253 (4x2) v 1.1.0.0


  ★★★★★ MAZ 5516 V1.1


  ★★★★★ GAZ-3309 G6-OTA-4,2 Milk and water truck v 1.0


  ★★★★★ GAZON NEXT V1.1