★★★★★ Kamaz 5410 & Trailer v 1.0


  ★★★★★ KamAZ 45143 & Nefaz 8560 v 1.0 Edit2


  ★★★★★ KamAZ 45143 & Nefaz 8560 v 1.0 Edit


  ★★★★★ KamAZ 54115 & OdAZ 9370 v 1.0


  ★★★★★ KamAZ 55111 v 4.0


  ★★★★★ KamAZ Pack v 1.0


  ★★★★★ KamaZ 5320 v 1.0


  ★★★★★ KamAZ 43114 Military Truck v 1.3


  ★★★★★ KamaZ 55111 v 1.0


  ★★★★★ KamAZ 551111 v 1.0