★★★★★ STEYR 8080A Turbo SK2 v 1.0


  ★★★★★ Tumosan 8105 4WD v 2.0


  ★★★★★ HTZ 16331 v Final


  ★★★★★ Ford 40 Serie v 1.0


  ★★★★★ Raba Steiger 250 v 3.0


  ★★★★★ Zetor 7745 FL v 1.0


  ★★★★★ HTZ T 200K v 2.0


  ★★★★★ Komatsu 575 A v 2.0


  ★★★★★ IHC 633 v 2.0


  ★★★★★ IHC 633 v 1.0