★★★★★ Volvo VNL 780 v 3.0


  ★★★★★ Freightliner Coronado Original v 3.0


  ★★★★★ MAZ 6422 v 1.27


  ★★★★★ CAT CT660 v 2.0 (1.27)


  ★★★★★ Renault T-Range v 6.2 (1.27)


  ★★★★★ Kenworth K200 v 14.0


  ★★★★★ Kenworth K108 v 2.0


  ★★★★★ Western Star 4800 v 2.0


  ★★★★★ Scania Mega Mod v 6.5


  ★★★★★ Kraz 6446-64431 v 1.27